Thu tiền gửi

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi >

Thu tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ kế toán Thu tiền gửi:

Nhận tiền bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên

Nhận tiền bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên

Nhận tiền tài trợ của các chương trình, dự án

Nhận các khoản thu điều tiết cho xã

Nhận kinh phí nhờ thu hộ, chi hộ

Thu khác

Thu hoạt động sự nghiệp