Nhận các khoản thu điều tiết cho xã

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nhận các khoản thu điều tiết cho xã

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Theo quy định, một số khoản thu ngân sách xã nhưng cá nhân, tổ chức có trách nhiệm nộp trực tiếp vào Kho bạc như: Phạt vi phạm giao thông, thu từ đất ở tại đô thị ... Một phần các khoản thu này cuối tháng được Kho bạc nhà nước trích một phần vào tài khoản thu ngân sách xã theo tỷ lệ % đã được cơ quan có thẩm quyền quy định (Các khoản được điều tiết).

Khi các cá nhân, tổ chức nộp các khoản thu ngân sách xã trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước, căn cứ vào Bảng kê thu ngân sách xã đã qua Kho bạc, kế toán ghi sổ:

Nợ TK 1121 : Tiền ngân sách tại Kho bạc (chi tiết theo từng tài khoản)

Có TK 7142 : Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc - năm nay

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Các cá nhân, tổ chức nộp tiền thuế, phí vào Kho bạc Huyện

2. Cuối tháng, Kho bạc Huyện thống kê số tiền thuế đã thu được và lập Bảng kê thu ngân sách xã đã qua Kho bạc gửi về cho kế toán xã

3. Kế toán xã ghi sổ kế toán.

Ví dụ:

Ngày 01/04/2017, Phạt vi phạm giao thông: 12.600.000 đồng, tỷ lệ điều tiết 50%

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu nộp tiền kho bạc

Thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Có, Thu ngân sách nhà nước, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3.3_HD_nghiep_vu_TG_thu_TG_Nhan_cac_khoan_thu_dieu_tiet_cho_xa_1

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 112 và các tài khoản liên quan; S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc.