Thu khác

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Thu khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ kế toán Thu khác:

Nhận tiền BHXH chuyển trả

Nhận KPCĐ chi vượt được cấp bù