Nhận tiền BHXH chuyển trả

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi > Thu khác >

Nhận tiền BHXH chuyển trả

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi nhận tiền của Bảo hiểm xã hội quận/ huyện chi trả, kế toán xã căn cứ vào Giấy báo có của Ngân hàng, kho bạc hạch toán

Nợ TK 1122/1128: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 3321: Bảo hiểm xã hội

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Hàng tháng, Kế toán lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội thanh toán các khoản tiền bảo hiểm xã hội cho cán bộ công chức của xã

2. Bảo hiểm xã hội phê duyệt hồ sơ và chuyển tiền cho Xã

3. Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thu tiền và lập giấy báo có.

4. Căn cứ giấy báo Có của Kho bạc, Ngân hàng, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ:

Ngày 04/04/2017, Nhận tiền BHXH tháng 3: 9.000.000 đồng. Trong đó:

oThanh toán tiền thai sản cho chị Nguyễn Thị Huệ Hà: 9.000.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu nộp tiền kho bạc

Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền.

3.3_HD_nghiep_vu_TG_Thu_khac_Nhan_tien_BHXH_chuyen_tra

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....