1. Định khoản

Trong quá trình hoạt động, xã đã phát sinh các khoản chi cho hoạt động công đoàn vượt quá số kinh phí công đoàn được phê duyệt. Nếu số kinh phí công đoàn được cấp trên chấp thuận và cấp bù số kinh phí công đoàn đã chi vượt, kế toán xã căn cứ vào Giấy báo có của Ngân hàng, kho bạc hạch toán

Nợ TK 1122: Nếu thu ở ngân hàng thương mại

Nợ TK 1128: Nếu thu bằng tiền gửi khác ở Kho bạc

Có TK 3323: Kinh phí công đoàn

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán lập Báo cáo số kinh phí công đoàn đã chi và đề nghị cấp bù số kinh phí công đoàn đã chi vượt

2. Công đoàn cấp trên phê duyệt Đề nghị cấp bù kinh phí công đoàn của đơn vị và chuyển kinh phí công đoàn cấp bù cho đơn vị

3. Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng nhận tiền từ tài khoản của Công đoàn cấp trển chuyển về và lập giấy báo có.

4. Căn cứ giấy báo Có của Kho bạc, Ngân hàng, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Ví dụ:

Ngày 5/4/2017, Nhận tiền Kinh phí công đoàn chi vượt quý 1 được cấp bù: 21.600.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu nộp tiền kho bạc

Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền.

nhn_kpc_chi_vt_c_cp_bu

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.