Nhận tiền tài trợ của các chương trình, dự án

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nhận tiền tài trợ của các chương trình, dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Trong quá trình hoạt động các đơn vị nhận được các khoản viện trợ từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức các sự kiện, chương trình hoặc nhận được tài trợ viện trợ của NSNN hoặc chính phủ các nước khác để thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án cấp quốc gia,..., để xây dựng các công trình xây dựng cơ bản

Tùy thuộc vào chương trình, dự án mà khoản tiền này có thể hạch toán là khoản ngân sách nhà nước (Các chương trình, dự án đã được lập dự toán thu ngân sách đầu năm, tiền được cấp ở tài khoản Tiền ngân sách tại kho bạc) hoặc không phải ghi vào ngân sách nhà nước (nếu do cấp trên cấp hoặc do các tổ chức cho xã, tiền về ở tài khoản Tiền gửi khác tại kho bạc).

1. Khi tiền của các chương trình, dự án để xây dựng các công trình XDCB về tài khoản tiền ngân sách tại Kho bạc, căn cứ vào giấy báo Có của Kho bạc nhà nước, kế toán xã hạch toán

Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc (chi tiết theo từng tài khoản)

Có TK 7142: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc

2. Khi tiền của các chương trình, dự án để xây dựng các công trình XDCB về tài khoản tiền gửi khác tại Kho bạc, căn cứ vào giấy báo Có của Kho bạc nhà nước, kế toán xã hạch toán

Nợ TK 1128: Tiền gửi khác tại kho bạc (Chi tiết theo từng tài khoản)

Có TK 441: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, xã làm văn bản đề nghị UBND Huyện cấp số tiền của các chương trình, dự án dựa trên dự toán đã được phê duyệt

2. Căn cứ vào dự toán đã được phê duyệt của xã, UBND huyện quyết định số tiền của các tổ chức cá nhân cấp cho các chương trình, dự án của xã trong tháng, quý, năm

3. Phòng tài chính Huyện thông báo cho xã và Kho bạc nhà nước Huyện về số tiền các chương trình dự án mà xã nhận được

4. Kho bạc nhà nước Huyện lập Giấy báo Có và nhận tiền các chương trình, dự án mà xã nhận được

5. Kế toán xã căn cứ vào Giấy báo Có ghi sổ tiền ngân sách tại Kho bạc

Ví dụ:

Ngày 25/08/2017 nhận tiền tài trợ chương trình xóa đói giảm nghèo: 550.000.000 đồng.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu nộp tiền kho bạc

Thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Tài khoản kho bạc, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Thu ngân sách nhà nước, Số tiền, Mục lục ngân sách.

nhan_tien_vien_tro

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 112 và các tài khoản liên quan; S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc;....