Thu hoạt động sự nghiệp

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Thu hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

- Khi thu các khoản thu sự nghiệp của xã phải viết biên lai hoặc sử dụng vé in sẵn và giao cho người nộp tiền. Căn cứ vào Giấy báo Có của Kho bạc, kế toán hạch toán

Nợ TK 1128: Tiền gửi tại kho bạc

Có TK 711: Thu sự nghiệp

- Cuối kỳ, làm thủ tục nộp số tiền chênh lệch thu lớn hơn chi sự nghiệp vào tài khoản ngân sách tại kho bạc, căn cứ vào phiếu chi hoặc giấy báo Nợ và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước đã được kho bạc xác nhận, kế toán ghi

Nợ TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

Có TK 1128: Tiền gửi khác

Đồng thời, ghi thu ngân sách xã đã qua kho bạc

Nợ TK 7192: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc

Có TK 7142: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán lập biên lai thu tiền và giao cho người nộp tiền.

2. Người nộp tiền nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc.

3. Kho bạc nhà nước thu tiền và lập giấy báo có và xác nhận đã thu tiền vào biên lai thu tiền.

4. Căn cứ giấy báo Có của kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ:

Ngày 6/7/2017, thu hoạt động của trạm y tế tháng 7 năm 2017: 18.000.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu nộp tiền kho bạc

Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, chọn Hoạt động tài chính.

thu_hoat_ng_s_nghip2345

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.