Nộp tiền mặt vào kho bạc

Navigation:  »No topics above this level«

Nộp tiền mặt vào kho bạc

Return to chapter overview

1. Định khoản

- Sau khi thu các khoản thu ngân sách xã bằng tiền mặt, với các khoản thu ngân sách xã mà xã phải nộp 100%, các khoản thu ngân sách xã mà xã được phân chia theo tỷ lệ nhất định, xã xuất quỹ tiền măt nộp vào tài khoản tiền ngân sách tại kho bạc.

Căn cứ vào phiếu chi, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, giấy báo Có đã được kho bạc xác nhận, định khoản như sau:

Nợ TK 1121 : Tiền ngân sách tại Kho bạc ( chi tiết theo từng tài khoản)

Có TK 111 : Tiền mặt

Đồng thời, kế toán ghi thu ngân sách đã qua kho bạc

Nợ TK 7192: Thu ngân sách chưa qua kho bạc - năm nay

Có TK 7142: Thu ngân sách đã qua kho bạc - năm nay

2. Mô tả nghiệp vụ

Trong kỳ, khi có nhu cầu mang tiền mặt nộp tiền vào tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện như sau:

1. Kế toán viết giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, đồng thời lập phiếu chi.

2. Sau khi giấy nộp tiền và phiếu chi được ký duyệt, thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho kế toán và ghi sổ quỹ.

3. Kế toán mang tiền và giấy nộp tiền ra kho bạc làm thủ tục nộp tiền.

4. Căn cứ vào phiếu chi và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có xác nhận của Kho bạc hoặc giấy báo Có của kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi.

Ví dụ:

Ngày 25/08/2017, nộp tiền thu ngân sách xã vào KBNN:

o Thu từ đất ở tại đô thị: 840.000 đ

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

 

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Phiếu nộp tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu nộp tiền kho bạc.

Thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Mục lục ngân sách.

 

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 1128; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.