Chi khác bằng tiền mặt

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi khác bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi phát sinh nhu cầu mua sắm nhỏ, chi tiếp khách…phục vụ công việc, cán bộ nhân viên làm giấy đề nghị mua sắm chuyển cho kế toán

2. Kế toán xét duyệt nhu cầu và lập phiếu chi chuyển cho kế toán trưởng, thủ trưởng ký duyệt.

3. Kế toán chuyển phiếu chi đã được ký duyệt cho thủ quỹ

4. Thủ quỹ xuất tiền, ký duyệt phiếu chi và hạch toán vào sổ quỹ tiền mặt.

5. Kế toán căn cứ vào phiếu chi đã ký nhận đầy đủ, hạch toán vào sổ kế toán chi tiết tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 15/08/2017, kế toán xã làm phiếu chi chi tiền tiếp đoàn thanh tra của Sở Tài chính xuống kiểm tra công tác kế toán 6 tháng đầu năm tại đơn vị, số tiền 2.100.000đ

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi...

2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu chi tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3.2_Huong_dan_nghiep_vu_TM_Chi_TM_Chi_khac_bang_TM

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....