Chi tiền mặt

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt >

Chi tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Kế toán chi tiền mặt:

Chi tạm ứng cho cán bộ nhân viên

Chi cho hoạt động sự nghiệp

Chuyển tiền thu hộ cho cấp trên

Chi quỹ công chuyên dùng tại xã

Chi nộp quỹ công chuyên dùng vào tài khoản

Chi mua sắm tài sản cố định

Thanh toán các khoản phải trả bằng tiền mặt

Nộp tiền mặt vào kho bạc

Chi lương cho cán bộ

Chi khác bằng tiền mặt