Chi mua sắm tài sản cố định

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi mua sắm tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Mua tài sản bằng tiền do rút tạm ứng:

Căn cứ vào Phiếu chi (hoặc ủy nhiệm chi, lệnh chi tiền), kế toán ghi chi ngân sách chưa qua kho bạc

Nợ TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 - năm nay)

Có TK 111: Tiền mặt (nếu chi bằng tiền mặt)

Sau đó làm thủ tục thanh toán với kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán với kho bạc kế toán ghi nhận

Nợ TK 814: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (TK 8142 -năm nay)

Có TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 -năm nay)

Đồng thời ghi Có TK 008

Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

2. Mô tả nghiệp vụ

Thông thường đối với các tài sản có giá trị lớn, Đơn vị thường có kế hoạch mua sắm từ đầu năm, tuy nhiên trong năm căn cứ vào nhu cầu sử dụng, đơn vị tiến hành mua sắm tài sản.

1. Căn cứ vào kế hoạch mua sắm tài sản, nhu cầu sử dụng tài sản, bộ phận có nhu cầu lập yêu cầu mua sắm tài sản và chuyển bộ phận hành chính

2. Bộ phận hành chính kiểm tra sự phù hợp của yêu cầu mua sắm tài sản chuyển chủ tịch xã phê duyệt.

3. Chủ tịch xã ra quyết định mua sắm tài sản chuyển bộ phận hành chính.

4. Bộ phận hành chính thực hiện mua sắm tài sản, Ký hợp đồng mua sắm tài sản, nhận tài sản, hóa đơn mua sắm tài sản

5. Bộ phận hành chính sau khi mua tài sản gửi lại hóa đơn chứng từ cho kế toán để kế toán thực hiện thanh toán.

+ Nếu thanh toán ngay: Kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ kế toán tiền mặt.

6. Bộ phận hành chính bàn giao tài sản cho bộ phận sử dụng tài sản và gửi lại kế toán Biên bản bàn giao tài sản.

7. Kế toán căn cứ vào Biên bản bàn giao TS để ghi tăng tài sản vào sổ tài sản và thẻ tài sản.

Ví dụ

Ngày 22/02/2017 đơn vị mua mới 01 máy vi tính sử dụng cho phòng địa chính, đơn giá: 10.000.000. Đơn vị thực hiện thanh toán ngay bằng tiền mặt.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi...

2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu chi tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền.

chi_mua_sm_tai_san_c_inh1

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.