Chi nộp quỹ công chuyên dùng vào tài khoản

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi nộp quỹ công chuyên dùng vào tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khái niệm quỹ công chuyên dùng

   - Quỹ công chuyên dùng của xã là các quỹ tài chính được hình thành từ việc nhân dân đóng góp theo quy định của Nhà nước

   - Các khoản đóng góp trên phải theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân

   - Được HĐND xã quyết định không đưa vào ngân sách xã.

Các quỹ công chuyên dùng của xã : Quỹ vì người nghèo, Quỹ an ninh, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ đền ơn đáp nghĩa ...

Sau khi thu các khoản đóng góp của dân để hình thành các quỹ công chuyên dùng của xã, Kế toán làm thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc kho bạc. Căn cứ vào Phiếu chi tiền, giấy nộp tiền vào tài khoản, Giấy báo Có của Kho bạc kế toán ghi:

   Nợ TK 1128: Nếu nộp vào tài khoản tiền gửi khác tại Kho bạc

   Có TK 111: Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

Trong kỳ, khi có nhu cầu mang tiền mặt nộp tiền vào tài khoản tiền gửi, quy trình thực hiện như sau:

1. Kế toán viết giấy nộp tiền vào tài khoản, đồng thời lập phiếu chi.

2. Chủ tịch UBND xã ký duyệt phiếu chi tiền và Giấy nộp tiền vào tài khoản

3. Thủ quỹ thực hiện xuất tiền cho kế toán và ghi sổ quỹ.

4. Kế toán mang tiền và giấy nộp tiền ra ngân hàng, kho bạc làm thủ tục nộp tiền.

5. Căn cứ vào phiếu chi và giấy nộp tiền vào tài khoản, giấy báo có của kho bạc, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 10/7/2017 Nộp tiền quỹ vì người nghèo vào tài khoản tiền gửi ở Kho bạc: 14.430.000đ

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi...

2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu chi tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, chọn Hoạt động tài chính.

Phieu_chi_4

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 1128; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....