1. Định khoản

1. Trường hợp nộp tiền cho cấp trên, căn cứ vào phiếu chi và giấy nộp tiền vào tài khoản tại kho bạc, kế toán ghi:

Nợ TK 336 – Các khoản thu hộ, chi hộ (Chi tiết các khoản thu hộ tương ứng)

Có TK 111 – Tiền mặt

2. Trường hợp nộp các khoản phí, lệ phí thu hộ cho cơ quan thuế hay cơ quan thi hành án, căn cứ phiếu chi đã lập, kế toán ghi

Nợ TK 336 – Các khoản thu hộ, chi hộ (Chi tiết các khoản thu hộ)

Có TK 111 – Tiền mặt (Số tiền mặt nộp cho cơ quan nhờ thu hộ)

Có TK 719 – Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (7192- Thuộc năm nay) (Số tiền thi hành án xã được hưởng đưa vào thu ngân sách xã)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi thực hiện nộp tiền thu hộ cho cấp trên, kế toán lập Giấy nộp tiền vào kho bạc (Trường hợp tiền thu hộ kho bạc nhà nước) và phiếu chi, chuyển cho kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt

2. Kế toán chuyển phiếu chi đã được ký duyệt đầy đủ cho thủ quỹ

3. Thủ quỹ xuất tiền mặt, ký trên phiếu chi và thực hiện hạch toán trên sổ quỹ tiền mặt

4. Kế toán căn cứ vào phiếu chi đã được ký duyệt đầy đủ, tiến hành ghi nhận vào sổ chi tiết tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 12/08/2017, đơn vị làm thủ tục nộp tiền quỹ phòng chống thiên tai thu được trong 6 tháng đầu năm 2017 vào kho bạc nhà nước, số tiền 25.000.000 đồng

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1.  Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi...

2.  Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu chi tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, chọn Hoạt động tài chính.

3.2_Huong_dan_nghiep_vu_TM_Chi_TM_Chuyen_tien_thu_ho_cho_cap_tren

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111, 336, 719; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt; S10-X: Sổ theo dõi các khoản thu hộ;