Chi cho hoạt động sự nghiệp

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Chi tiền mặt >

Chi cho hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ vào phiếu chi và bộ hồ sơ chứng từ liên quan, kế toán hạch toán:

Nợ TK 811 – Chi sự nghiệp

Có TK 111 – Tiền mặt

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi phát sinh chi hoạt động sự nghiệp, kế toán tập hợp hồ sơ và lập phiếu chi chuyển cho Kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Kế toán chuyển phiếu thu đã được ký duyệt cho thủ quỹ.

3. Thủ quỹ tiến hành xuất quỹ tiền mặt, ký nhận vào phiếu chi và ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.

4. Kế toán dựa vào phiếu chi đã ký nhận đầy đủ, tiến hành ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 10/08/2017, kế toán xã trả tiền mua thiết bị y tế cho trạm y tế xã cho Công ty TNHH dịch vụ y tế Tuấn Đức số tiền 15.000.000đ

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi...

2. Khai báo thông tin chứng từ chi khác bằng tiền mặt trên Phiếu chi tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền, chọn Hoạt động tài chính.

Phieu_chi_2

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan:  S01a-X: Nhật ký sổ cái; S01b-X: Sổ cái; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền; S03-X: Sổ tiền gửi kho bạc; Sổ chi tiết các tài khoản liên quan....