Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Tại xã, trong quá trình hoạt động, phát sinh các khoản chi hoạt động hoặc chi xây dựng cơ bản có giá trị nhỏ không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi hoặc các khoản không thể chi bằng chuyển khoản (như chi mua vật tư, hàng hóa của các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ không có tài khoản ngân hàng,...) hoặc các khoản chắc chắn phải chi, các khoản chi có cơ chế hướng dẫn riêng mà được phép chi bằng tiền mặt như chi tiền lương, tiền công, sinh hoạt phí, các khoản phục cấp, chi xây dựng các công trình do dân tự làm của xã...

Xã xác định nhu cầu chi tiền mặt để thực hiện hoạt động thường xuyên hoặc đột xuất cần chi bằng tiền mặt mà quỹ tiền mặt không có đủ tiền thì sẽ rút tiền từ ngân hàng/kho bạc về nhập quỹ để phục vụ cho việc chi tiêu.

Khi rút tiền ngân sách tại Kho bạc nhập quỹ, Kế toán căn cứ vào Giấy rút dự toán ngân sách, lập phiếu thu tiền mặt và ghi sổ:

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 1121: Tiền ngân sách tại Kho bạc

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán xã lập Giấy rút tiền mặt dự toán ngân sách kèm theo các chứng từ gốc (hợp đồng, hóa đơn, danh sách nhận tiền,…) hoặc bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng gửi cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Kế toán chuyển Giấy rút dự toán ngân sách  và bộ hồ sơ thanh toán trên cho Kho bạc kiểm soát chi và duyệt chi.

3. Kho bạc thực hiện kiểm soát và duyệt cho rút tiền về đơn vị.

4. Cán bộ xã nhận tiền tại Kho bạc

5. Kế toán xã lập phiếu thu chuyển cho Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và chuyển lại cho thủ quỹ làm căn cứ thu tiền.

6. Thủ quỹ thực hiện thu tiền và ghi sổ quỹ.

7. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, Giấy rút dự toán ngân sách, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt.

Ví dụ:

Ngày 09/3/2017 Rút tạm ứng hoạt động tháng 3/2017 số tiền 223.540.000

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu rút tiền kho bạc.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Số tiền, Mục lục ngân sách.

3_3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Rut_tien_gui_ve_quy_TM_5

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.