Chi lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi lương, phụ cấp cho cán bộ nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Định khoản

Khi xã chuyển dự toán để chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức cấp xã, kế toán ghi:

Nợ TK 334: Phải trả cán bộ, công chức

Có TK 112: Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121- Tiền NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách

Kế toán trả lương, phụ cấp qua tài khoản cá nhân:

a. Khi xã lập Lệnh chi tiền hoặc Giấy rút dự toán chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Kho bạc sang tài khoản tiền gửi Ngân hàng, nơi cán bộ, công chức cấp xã mở tài khoản cá nhân để thanh toán tiền lương, phụ cấp, kế toán ghi:

Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1122 – Tiền gửi Ngân hàng)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121- Tiền NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách

b. Khi có xác nhận của ngân hàng phục vụ về số tiền lương và các khoản thu nhập khác đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của từng cán bộ, công chức cấp xã, kế toán ghi:

Nợ TK 334: Phải trả cán bộ, công chức

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1122: Tiền gửi Ngân hàng)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương được duyệt và phương thức trả lương của từng xã, Kế toán lập Lệnh chi tiền hoặc giấy rút dự toán để thanh toán lương cho cán bộ, công chức cấp xã

2. Kho bạc nhà nước chuyển tiền trả lương

3. Căn cứ vào ủy nhiệm chi trả lương cho cán bộ, công chức, lao động thuê ngoài, Giấy báo Nợ của Kho bạc kế toán tiến hành ghi sổ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Ví dụ:

Căn cứ vào bảng lương tháng 9/2017 số tiền lương phải trả cán bộ viên chức trong biên chế của xã trong đó:

o Tiền lương là: 19.601.308đ

o Phụ cấp chức vụ: 1.229.443đ

o Phụ cấp kiêm nhiệm: 2.332.342đ

o Thưởng đột xuất: 11.500.000đ

o Ngày 28/09/2017 kế toán chuyển hồ sơ ra kho bạc làm thủ tục chuyển tiền từ TK kho bạc sang TK ngân hàng mở tại ngân hàng NN &PTNT để thực hiện chuyển trả lương tháng 9 cho cán bộ trong biên chế của xã.

3. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Chi bằng chuyển dự toán

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Nhập quỹ tiền mặt\Phiếu rút tiền kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu rút tiền kho bạc.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày giấy rút, Ngày hạch toán, Số giấy rút.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Số tiền, Mục lục ngân sách.

3_3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Chi_luong_phu_cap_cho_CBNV_3

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

5. Lưu ý: Phần mềm đã tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 008, anh/chị có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.

hmtoggle_plus1Chi lương qua tài khoản cá nhân

a. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chi tiền gửi

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), TK Nợ, Số tiền.

3.3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Chi_luong_phu_cap_cho_CBNV

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....