Chi nộp bảo hiểm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi nộp bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Khi xã lập Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Giấy rút dự toán từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương

(TK 3321: Bảo hiểm xã hội)

(TK 3322: Bảo hiểm y tế)

(TK 3323: Kinh phí công đoàn)

(TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách

(2) Khi xã lập Lệnh chi để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Lệnh chi tiền từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương

(TK 3321: Bảo hiểm xã hội)

(TK 3322: Bảo hiểm y tế)

(TK 3323: Kinh phí công đoàn)

(TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp)

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào bảng kê trích nộp các khoản theo lương kế toán tiến hành, Kế toán lập lệnh chi tiền hoặc Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền BHXH, BHXH, BHTN cho cơ quan bảo hiểm.

2. Kho bạc nhà nước huyện thực hiện chuyển tiền cho BHXH huyện

3. Căn cứ vào chứng từ nộp tiền bảo hiểm (Lệnh chi, Giấy rút dự toán ngân sách), giấy báo Nợ của Kho bạc kế toán xã tiến hành ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Ví dụ:

Ngày 21/09/2016, căn cứ vào bảng tính lương tháng 9/2016 các khoản trích theo lương của cán bộ tập sự, lao động hợp đồng tại xã Hải An, Huyện Hải Bình, Tỉnh Hải Phòng là: Tổng quỹ lương đóng BH là: 53.671.100đ

o BHXH: 13.954.486đ

o BHYT: 2.415.200đ

o KPCĐ: 1.081.842đ

o BHTN: 1.073.422đ

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Chuyển khoản kho bạc.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải, chọn TKKB.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Số tiền, Mục lục ngân sách.

3_3_HD_nghiep_vu_TG_Chi_TG_Chi_nop_BH_3

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt.

5. Lưu ý: Phần mềm đã tự động sinh bút toán đồng thời ghi Có TK 008, anh/chị có thể kiểm tra bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Danh sách chứng từ nghiệp vụ khác.