Chi mua TSCĐ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Chi tiền gửi >

Chi mua TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Mua tài sản bằng tiền do rút tạm ứng:

- Căn cứ vào Phiếu chi, kế toán ghi chi ngân sách chưa qua kho bạc

Nợ TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 -năm nay)

Có TK 111: Tiền mặt (nếu chi bằng tiền mặt)

- Sau đó làm thủ tục thanh toán với kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán với kho bạc kế toán ghi nhận:

Nợ TK 814: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (TK 8142 -năm nay)

Có TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 -năm nay)

- Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Làm lệnh chi ngân sách chuyển khoản mua TSCĐ

- Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kho bạc chấp nhận, kế toán ghi:

Nợ TK 814: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (TK 8142 -năm nay)

Có TK 112: Tiền gửi kho bạc (Tk 1121-Tiển gửi ngân sách tại kho bạc)

- Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài ản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Mua tài sản chưa thanh toán

- Ghi tăng chi ngân sách chưa qua kho bạc và tăng phải trả cho nhà cung cấp

Nợ TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 -năm nay)

Có TK 331: Các khoản phải trả

- Căn cứ vào hóa đơn mua tài sản, Biên bản bàn giao TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

2. Xem/Tải phim hướng dẫn

 

3. Các bước thực hiện

Hướng dẫn chi tiết, xem tại nghiệp vụ Tăng tài sản do mua mới.

Trường hợp chi mua TSCĐ bằng chuyển khoản, anh/chị vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc để thực hiện.