Tăng tài sản do mua mới

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Tăng tài sản cố định >

Tăng tài sản do mua mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Mua tài sản bằng tiền do rút tạm ứng

Căn cứ vào Phiếu chi (hoặc ủy nhiệm chi, lệnh chi tiền), kế toán ghi chi ngân sách chưa qua kho bạc

Nợ TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 - năm nay)

Có TK 111: Tiền mặt (nếu chi bằng tiền mặt)

Có TK 112: Tiền gửi (1121: Tài khoản tiền ngân sách tại kho bạc) (nếu chi bằng tiền gửi)

Đồng thời ghi Có TK 008

Sau đó làm thủ tục thanh toán với kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị thanh toán với kho bạc kế toán ghi nhận:

Nợ TK 814: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (TK 8142 -năm nay)

Có TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 -năm nay)

Đồng thời ghi Có TK 008

Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Làm lệnh chi ngân sách chuyển khoản mua TSCĐ

Căn cứ vào chứng từ gốc đã được kho bạc chấp nhận, kế toán ghi:

Nợ TK 814: Thu ngân sách xã đã qua kho bạc (TK 8142 -năm nay)

Có TK 112: Tiền gửi kho bạc (Tk 1121-Tiển gửi ngân sách tại kho bạc)

Căn cứ vào Biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng tài sản cố định và tăng nguồn hình thành tài sản cố định

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Mua tài sản chưa thanh toán

Ghi tăng chi ngân sách chưa qua kho bạc và tăng phải trả cho nhà cung cấp

Nợ TK 819: Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc (TK 8192 -năm nay)

Có TK 331: Các khoản phải trả

Căn cứ vào hóa đơn mua tài sản, Biên bản bàn giao TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

2. Mô tả nghiệp vụ

Thông thường đối với các tài sản có giá trị lớn, Đơn vị thường có kế hoạch mua sắm từ đầu năm, tuy nhiên trong năm căn cứ vào nhu cầu sử dụng, đơn vị tiến hành mua sắm tài sản.

1. Căn cứ vào kế hoạch mua sắm tài sản, nhu cầu sử dụng tài sản, bộ phận có nhu cầu lập yêu cầu mua sắm tài sản và chuyển bộ phận hành chính.

2. Bộ phận hành chính kiểm tra sự phù hợp của yêu cầu mua sắm tài sản chuyển chủ tịch xã phê duyệt.

3. Chủ tịch xã ra quyết định mua sắm tài sản chuyển bộ phận hành chính.

4. Bộ phận hành chính tài thực hiện mua sắm tài sản, Ký hợp đồng mua sắm tài sản, nhận tài sản, hóa đơn mua sắm tài sản.

5. Bộ phận hành chính sau khi mua tài sản gửi lại hóa đơn chứng từ cho kế toán để kế toán thực hiện thanh toán.

Nếu thanh toán ngay: Kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ kế toán tiền mặt, tiền gửi.

Nếu chưa thanh toán thì kế toán hạch toán ghi nhận nguyên giá và ghi nhận công nợ.

6. Bộ phận hành chính bàn giao tài sản cho bộ phận sử dụng tài sản và gửi lại kế toán Biên bản bàn giao tài sản.

7. Kế toán căn cứ vào Biên bản bàn giao TS để ghi tăng tài sản vào sổ tài sản và thẻ tài sản

Ví dụ:

Ngày 20/03/2017 đơn vị mua mới 01 máy vi tính sử dụng cho phòng địa chính, đơn giá: 10.000.000 đồng (MVT01). Đơn vị thực hiện thanh toán ngay bằng tiền mặt.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Hạch toán chi phí

Tùy theo hình thức thanh toán, anh/chị thực hiện lập chứng từ cho phù hợp. Ví dụ thanh toán bằng tiền mặt, thì thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu chi tiền

Thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày phiếu chi, Ngày hạch toán, Số phiếu chi, Số giấy báo chi.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Hạch toán TK Nợ 8142.

o Nhập Số tiền, Mục lục ngân sách.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCD_Tang_TSCD_Tang_TS_do_mua_moi_5

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, chứng từ có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng;  B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; C53-HD_Biên bản kiểm kê tài sản; Biểu 02_Công khai mua sắm tài sản; Sổ S01b-X: Sổ cái tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi.

 Bước 2: Ghi tăng tài sản cố định.

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin về tài sản cố định.

Khai báo tab Thông tin chung.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh1

Khai báo tab Thông tin hao mòn.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh2

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn để sinh chứng từ ghi tăng Tài sản cố định.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh3

6. Nhấn Đồng ý tại thông báo Sinh chứng từ ghi tăng cho tài sản cố định thành công.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh4

7. Kiểm tra thông tin trên chứng từ ghi tăng tự động sinh bằng cách vào nghiệp vụ Tài sản cố định\Ghi tăng\Danh sách ghi tăng tài sản cố định, nhấn đúp chuột vào Phiếu ghi tăng cần kiểm tra.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh5

8. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, chứng từ có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; C53-HD_Biên bản kiểm kê tài sản; Biểu 02_Công khai mua sắm tài sản; Sổ S01b-X: Sổ cái tài khoản.