Tăng tài sản cố định

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Tăng tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Tăng tài sản cố định:

Tăng tài sản do mua mới

Tăng tài sản do XDCB hoàn thành

Tăng tài sản do nhận viện trợ, tài trợ

Tăng tài sản do nhận cấp phát, điều chuyển