Tăng tài sản do nhận cấp phát, điều chuyển

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Tăng tài sản cố định >

Tăng tài sản do nhận cấp phát, điều chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ vào biên bản bàn giao kế toán ghi:

Nợ TK 211: Tài sản cố định (ghi nhận nguyên giá)

Có TK 214:  Hao mòn tài sản cố định (Số đã hao mòn)

Có TK 466:  Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Trường hợp, không có đủ căn cứ xác định giá trị hao mòn của từng tài sản, thì UBND xã tiến hành đánh giá lại theo hiện trạng của tài sản. Số liệu đánh giá xác định:

Nợ TK 211: Tài sản cố định (theo nguyên giá đánh giá lại)

Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (theo nguyên giá đánh giá lại)

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Hàng năm, đơn vị thường có kế hoạch mua sắm sử dụng tài sản gửi lên đơn vị chủ quản phê duyệt, khi đơn vị chủ quản phê duyệt.

2. Trong năm, căn cứ vào quyết định cấp kinh phí bằng TSCĐ cho cấp dưới hoặc quyết định điều chuyển tài sản từ đơn vị này sang đơn vị khác, các đơn vị bàn giao tài sản và lập Biên bản giao nhận tái sản.

3. Căn cứ vào quyết định phê duyệt nhu cầu tài sản và quyết định điều chuyển tài sản của đơn vị chủ quản, đơn vị giao tài sản thực hiện giao tài sản.

4. Xã nhận tài sản nhận tài sản và hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản (hóa đơn mua tài sản, Biên bản đánh giá lại tài sản (nếu có), giấy tờ ghi nhận thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, lý lịch tài sản).

5. Bộ phận hành chính bàn giao lại hồ sơ tài sản, kế toán căn cứ vào hồ sơ tài sản để ghi sổ tài khoản.

6. Bộ phận hành chính bàn giao lại tài sản cho bộ phận và gửi lại kế toán biên bản bàn giao tài sản, kế toán căn cứ vào biên bản bàn giao để ghi tăng tài sản vào sổ tài sản.

Ví dụ:

Ngày 12/05/2017, đơn vị được nhận tài sản từ Phòng Tài chính huyện 02 máy in, tổng nguyên giá 10.000.000 đồng. Phòng tài chính mua từ năm 2014, đã hao mòn 6.000.000 đồng. Hai máy in được chuyển cho Phòng tư pháp hộ tịch sử dụng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin về tài sản cố định.

Khai báo tab Thông tin chung.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_nhan_cap_phat_dieu_chuyen_anh1

Khai báo tab Thông tin hao mòn.

o Tích chọn Là tài sản điều chuyển.

o Nhập Ngày ghi tăng là ngày nhận bàn giao tài sản cố định; Ngày mua là Ngày khi bắt đầu mua mới tài sản.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_nhan_cap_phat_dieu_chuyen_newanh2

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn để sinh chứng từ ghi tăng Tài sản cố định.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh3

6. Nhấn Đồng ý tại thông báo Sinh chứng từ ghi tăng cho tài sản cố định thành công.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_mua_moi_anh4

7. Kiểm tra thông tin trên chứng từ Ghi tăng TSCĐ bằng cách vào nghiệp vụ Tài sản cố định\Ghi tăng\Danh sách ghi tăng tài sản cố định, nhấn đúp chuột vào Phiếu ghi tăng cần kiểm tra.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_khong_sdung_phmem_QLTS_Tang_TSCĐ_Tang_TS_do_nhan_cap_phat_dieu_chuyen_anh4

8. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

9. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, chứng từ có liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ; C53-HD_Biên bản kiểm kê tài sản; Biểu 02_Công khai mua sắm tài sản; Sổ S01b-X: Sổ cái tài khoản 211, 214, 466.