Giảm tài sản cố định

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Giảm tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Giảm tài sản cố định:

Giảm tài sản do thanh lý, nhượng bán

Giảm tài sản do chuyển thành CCDC

Giảm tài sản do mất mát, thiếu hụt