Giảm tài sản do chuyển thành CCDC

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Giảm tài sản cố định >

Giảm tài sản do chuyển thành CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Ghi giảm TSCĐ: Căn cứ vào Biên bản kiểm kê tài sản kế toán ghi giảm tài sản không còn đủ điều kiện là tài sản

Nợ TK 214: Hao mòn tài sản cố định

Nợ TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

   Có TK 211: Tài sản cố định

Ghi Tăng CCDC: Căn cứ vào Biên bản bàn giao CCDC kế toán ghi

Nợ TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng - Giá trị còn lại của TSCĐ.

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đánh giá lại TSCĐ, chủ tịch xã thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ.

2. Hội đồng thực hiện kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ.

3. Sau khi kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, Hội đồng lập Báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ, trong đó nêu rõ giá trị tài sản sau khi đánh giá lại gửi Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

4. Chủ tịch xã phê duyệt Kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ và gửi lên Phòng Tài chính cùng cấp thẩm tra và phê duyệt.

5. Phòng tài chính thẩm định hồ sơ kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ của đơn vị, nếu đủ điều kiện và đồng ý với kết quả của báo cáo kiểm kê và đánh giá lại thì gửi văn bản chấp thuận kết quả kiểm kê và đánh giá lại cho đơn vị.

6. Căn cứ kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ được chấp thuận, kế toán rà soát lại danh sách TSCĐ, đối với các TSCĐ thay đổi giá trị mà không đủ điều kiện là TSCĐ, lập danh sách đề nghị chuyển sang CCDC gửi chủ tịch phê duyệt.

7. Chủ tịch xã phê duyệt danh sách đề nghị chuyển từ TSCĐ sang CCDC.

8. Kế toán căn cứ danh sách ghi tăng CDCD trên sổ theo dõi CCDC, và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ, và hạch toán vào sổ sách kế toán.

Ví dụ:

Ngày 28/09/2017 Hội đồng kiểm kê tài sản kiểm kê và quyết định Máy in của phòng địa chính không đủ điều kiện tài sản nên quyết định chuyển thành CCDC. Đến thời điểm kiểm kê các thông tin về máy in như sau: Số lượng: 01 cái, Nguyên giá: 10.000.000 đồng, Giá trị đã hao mòn: 8.000.000 đồng.

Định khoản:

Ghi giảm tài sản cố định

       Nợ TK 214: 8.000.000 đồng

           Nợ TK 466: 2.000.000 đồng

          Có TK 2113: 10.000.000 đồng

Đồng thời ghi tăng CCDC

Nợ TK 005: 2.000.000 đồng

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi giảm tài sản cố định

1.Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Ghi giảm tài sản cố định.

2. Khai báo các thông tin chứng từ Ghi giảm TSCĐ.

Chọn tài sản cần ghi giảm bằng cách nhấn vào biểu tượng 3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_Co_sdung_phmem_QLTS_Giam_TSCĐ_Giam_TS_do_thanh_ly_anh2.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_Co_sdung_phmem_QLTS_Giam_TSCĐ_Giam_TS_do_chuyen_thanh_CCDC_anh1

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng Công cụ dụng cụ

1. Khai báo Công cụ dụng cụ, tham khảo thao tác tại Công cụ dụng cụ

2. Vào nghiệp vụ Vật tư, công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng\Phiếu ghi tăng.

3. Khai báo thông tin chứng từ Phiếu ghi tăng:

Thông tin Công cụ dụng cụ: Phòng ban, Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Thông tin chứng từ chi tiết: Công cụ dụng cụ, Đơn giá.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_Co_sdung_phmem_QLTS_Giam_TSCĐ_Giam_TS_do_chuyen_thanh_CCDC_anh2

4. Nhấn Cất.

5. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

6. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S21-X: Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ S01b-X: Sổ cái.