Không sử dụng phần mềm QLTS

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định >

Không sử dụng phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Thực hiện các nghiệp vụ:

Tăng tài sản cố định

Giảm tài sản cố định

Điều chỉnh tài sản

Tính hao mòn TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ