Điều chỉnh tài sản

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Điều chỉnh tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các nghiệp vụ Điều chỉnh tài sản:

Điều chỉnh do sửa chữa lớn tài sản

Điều chỉnh do đánh giá lại tài sản