Tính hao mòn TSCĐ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Có sử dụng phần mềm QLTS >

Tính hao mòn TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

Cuối năm, kế toán tính hao mòn của từng tài sản cố định quy định.

Kế toán hạch toán nghiệp vụ hao mòn và ghi sổ tài sản cố định.

2. Các bước thực hiện

Lấy chứng từ tính hao mòn lại từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Hao mòn TSCĐ từ QLTS.VN.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản tính hao mòn từ QLTS.VN.

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ đánh giá lại cần lấy về MISA Bamboo.NET 2017.

Nhấn Thực hiện.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_Co_sdung_phmem_QLTS_Tinh_hao_mon_TSCĐ1_anh2NEW

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_Co_sdung_phmem_QLTS_Tinh_hao_mon_TSCĐ1_anh2