Điều chỉnh TSCĐ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Có sử dụng phần mềm QLTS >

Điều chỉnh TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

2. Các bước thực hiện

Để điểu chỉnh lại tài sản cố định trong trường hợp có sử dụng phần mềm Quản lý tài sản, anh/chị cần lấy chứng đánh giá lại từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Bamboo.NET 2017:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Điều chỉnh TSCĐ từ QLTS.VN.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản điều chỉnh từ QLTS.VN.

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ đã điều chỉnh trên phần mềm QLTS.VN.

Nhấn Thực hiện.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_Co_sdung_phmem_QLTS_danh_gia_lai_TS_dieuchuyenanh2

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

3.5_HD_nghiep_vu_TSCĐ_Co_sdung_phmem_QLTS_danh_gia_lai_TS_dieuchuyenanh3