Điều chuyển TSCĐ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS >

Điều chuyển TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận phòng ban, bộ phận hành chính xin ý kiến chủ tịch xã điều chuyển tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác.

2. Chủ tịch xã ra lệnh điều chuyển TSCĐ.

3. Căn cứ vào lệnh điều chuyển, bộ phận hành chính lập biên bản giao nhận TSCĐ.

4. Bộ phận giao thực hiện bàn giao lại tài sản cho bộ phận được chuyển tài sản đến.

5. Sau khi TSCĐ đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu kế toán, Chủ tịch xã, người giao, người nhận cùng ký vào biên bản giao nhận TSCĐ.

6. Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán ghi vào sổ TSCĐ.

Ví dụ:

Ngày 15/02/2017 căn cứ vào nhu cầu sử dụng tài sản, chủ tịch xã ra lệnh điều chuyển 01 máy in từ Phòng Địa chính sang Phòng Tư pháp hộ tịch. Máy in có nguyên giá là 12.000.000 đồng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ, chọn Tài sản cố định\Điều chuyển phòng ban.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chứng từ Điều chuyển phòng/ban.

Nhập thông tin Diễn giải.

Thông tin Chứng từ: Ngày điều chuyển, Số điều chuyển.

Thông tin chứng từ chi tiết:

o Chọn Tài sản điều chuyển.

o Nhập thông tin Đến phòng ban.

DIEU_CHUYEN1

4. Nhấn Cất.

5. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

6. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan:  S11-X: Sổ tài sản cố định (mẫu theo dõi chi tiết theo phòng ban); Biên bản kiểm kê tài sản cố định.