Kế toán tổng hợp

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_Tong_hop

2. Hạch toán các nghiệp vụ

Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Khóa sổ kế toán

Quyết toán tạm ứng

Lập chứng từ ghi sổ

Quyết toán ngân sách cuối năm