Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Tập hợp chứng từ gốc trong 1 khoảng thời gian (theo thời gian đơn vị lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại).

2. Kế toán sắp xếp các chứng từ gốc theo từng loại chứng từ để thuận tiện trong việc lập bảng kê chứng từ gốc cùng loại.

3. Kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc cùng loại đã được sắp xếp để lập bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại.

4. Kế toán kẹp bảng tổng hợp chứng từ cùng loại ở ngoài cùng của chứng từ gốc để dễ kiểm tra lại chứng từ gốc.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Tổng hợp chứng từ cùng loại\Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

2. Khai báo thông tin Tổng hợp chứng từ cùng loại.

Thông tin Thông tin chung: Số bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Ngày lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Diễn giải.

Chọn chứng từ cần lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại bằng cách nhấn Chọn.

Sau đó chọn loại chứng từ, ví dụ Phiếu thu.

Tích chọn các chứng từ cần lập lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

tong_hop_CTP_cung_loai_anh2

3. Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Cất.

tong_hop_CTP_cung_loai_anh3new