Khóa sổ kế toán

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Khóa sổ kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Kiểm tra lại sổ sách kế toán đảm bảo tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm hạch toán đều được ghi đúng, ghi đủ vào sổ kế toán.

2. Kiểm tra đối chiếu các thông tin ngày tháng, số chứng từ, số tiền… trên chứng từ gốc và các sổ chi tiết đảm bảo số liệu chính xác.

3. Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết và các sổ tổng hợp, giữa các sổ liên quan với các bộ phận liên quan. Nếu có chênh lệch phải thực hiện xử lý chênh lệch.

4. Thực hiện kiểm kê đối với các loại tiền, vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định để so sánh giữa sổ sách và thực tế. Nếu có chênh lệch phải có biện pháp xử lý chênh lệch đảm bảo số liệu sổ sách và thực tế khớp nhau.

5. Sau khi đối chiếu số liệu giữa các sổ tổng hợp, chi tiết khớp nhau kế toán chốt lại tổng số phát sinh Nợ, phát sinh Có, sau đó chốt số dư của từng tài khoản và thực hiện chuyển số dư sang kỳ sau.

2. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Khóa sổ/Bỏ khóa sổ

2. Chọn ngày khóa sổ kế toán mới.

3. Nhấn Thực hiện.

3.7_HD_nghiep_vu_tong_hop_Khoa_so_KT1_ạnh1