Thanh toán bảo hiểm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Không lập bảng lương trên phần mềm >

Thanh toán bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương kế toán phản ánh tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức cấp xã tính vào chi phí ngân sách, kế toán ghi:

Nợ TK 3321

Có TK 1121

2. Các bước thực hiện

Với trường hợp kế toán không sử dụng phân hệ Lương của phần mềm, mà thực hiện tính bảo hiểm bên ngoài, ví dụ như tính bảo hiểm trên file excel, nhưng muốn ghi nhận việc trả bảo hiểm, hạch toán chi phí bảo hiểm trên phần mềm thì thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Dự toán ngân sách, chọn Chuyển khoản kho bạc\Chuyển khoản kho bạc.

2. Khai báo thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

Khai báo thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, TKKB, Diễn giải.

Khai báo thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số giấy rút.

Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ: Diễn giải, Tài khoản nợ, Tài khoản có, Số tiền, Mục lục ngân sách.

XDCB_anh39

Nhấn Cất.

3. Nhấn Tiện ích\Sinh chứng từ hạch toán bảo hiểm.

XDCB_anh40

4. Chọn cơ chế sinh hạch toán chi phí lương. Nhấn Đồng ý.

XDCB_anh37

5. Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm.

XDCB_anh41

6. Anh/chị kiểm tra lại thông tin, nhấn Cất.

7. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.