Không lập bảng lương trên phần mềm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương >

Không lập bảng lương trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Với trường hợp kế toán không lập bảng lương trên phần mềm, mà thực hiện tính lương bên ngoài, ví dụ như tính lương trên file excel, nhưng muốn ghi nhận việc trả lương, hạch toán chi phí lương trên phần mềm thì thực hiện như sau:

Trả lương

Thanh toán bảo hiểm