Thanh toán thuế, bảo hiểm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Thanh toán thuế, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

 Thanh toán bảo hiểm

Khi xã lập Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Giấy rút dự toán từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương

(TK 3321: Bảo hiểm xã hội)

(TK 3322: Bảo hiểm y tế)

(TK 3323: Kinh phí công đoàn)

(TK 3324: Bảo hiểm thất nghiệp)

   Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

Đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi ngân sách

Khi xã lập Lệnh chi để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Lệnh chi tiền từ KB chuyển về), kế toán ghi:

Nợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương

Có TK 112: Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121: Tiền gửi NSX tại Kho bạc)

Thanh toán thuế TNCN:

Nợ TK 333 - Các khoản phải nôp nhà nước (Chi tiết thuế TNCN)

Có TK 111, 112..

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Thanh toán bảo hiểm:

Căn cứ vào bảng kê trích nộp các khoản theo lương kế toán tiến hành nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm.

Tiền KPCĐ kế toán tiến hành nộp cho cơ quan công đoàn cấp trên (công đoàn cấp quận, huyện) để phục vụ hoạt động công đoàn.

Căn cứ vào chứng từ nộp tiền bảo hiểm ( Lệnh chi, Giấy rút dự toán ngân sách) kế toán xã tiến hành ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2. Thanh toán thuế TNCN:

Căn cứ vào bảng tính lương, bảng kê chi phí lao động thuê ngoài hàng tháng được ký duyệt, kế toán hạch toán số thuế TNCN phát sinh.

Kế toán lập phiếu chi/ủy nhiệm chi/lệnh chi tiền nộp phần thuế TNCN phát sinh vào ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập cao.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Lương, chọn Thanh toán thuế, bảo hiểm.

2. Khai báo thông tin trên bảng Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm.

Chọn thời gian thanh toán.

Chọn hình thức thanh toán là Thanh toán bảo hiểm hoặc Thanh toán thuế TNCN.

Nhấn Lấy số liệu.

Tích chọn tài khoản cần phải thanh toán.

3.6_HD_nghiep_vu_tien_luong_Thanh_toan_thue_BH1_anh1

3. Nhấn Thanh toán.

4. Khai báo thông tin Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm.

Nhập thông tin Đơn vị nhận: Tên, Diễn giải.

Chọn Phương thức thanh toán: Tiền mặt hay Chuyển khoản.

Tài khoản thanh toán sẽ được hệ thống tự động hạch toán theo phương thức thanh toán.

Nhấn Đồng ý.

3.6_HD_nghiep_vu_tien_luong_Thanh_toan_thue_BH1_anh2

5. Khai báo thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

Thông tin Đối tượng: Người nhận, Địa chỉ, Diễn giải.

Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc mà hệ thống đã tự động hạch toán: Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Số tiền, Mục lục ngân sách.

3.6_HD_nghiep_vu_tien_luong_Thanh_toan_thue_BH1_anh3

6. Nhấn Cất.

7. Xem/in mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

8. Chọn Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: Sổ tiền gửi kho bạc; Sổ theo dõi dự toán; Sổ Nhật ký sổ Cái; Sổ Cái TK 112, 332 (Khi sử dụng kế toán trên máy vi tính).