Có lập bảng lương trên phần mềm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương >

Có lập bảng lương trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện nghiệp vụ tiền lương trong trường hợp kế toán lập bảng lương trên phần mềm như sau:

Tính lương, bảo hiểm

Hạch toán lương, BH và thuế TNCN

Trả lương

Thanh toán thuế, bảo hiểm