Tính lương, bảo hiểm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm >

Tính lương, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

Kế toán UBND xã thực hiện tính lương cho cán bộ, công chức cấp xã hàng tháng như sau:

1. Khi đến kỳ tính lương, kế toán xã dựa vào các bảng chấm công của từng bộ phận ban, ngành, đoàn thể trực thuộc xã, các văn bản quy định về tiền lương của nhà nước xác định số tiền lương phải trả cho cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách đang hưởng lương của xã, phường.

2. Sau khi tính tiền lương được hưởng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, kế toán tiến hành khấu trừ các khoản phải thu theo quy định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (Tỷ lệ trích lập các quỹ dựa theo quy định của nhà nước). Dựa vào quy định về tính thuế TNCN kế toán xác định thuế TNCN phải nộp của từng người. Sau đó kế toán xác định thu nhập được nhận của cán bộ, công chức cấp xã trong tháng và lập bảng thanh toán tiền lương.

3. Sau khi lập bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền lương được chuyển cho Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán, Chủ tịch UBND xã ký duyệt. Khi bảng thanh toán tiền lương được duyệt thì kế toán tiền lương tại xã tiến hành ghi sổ sau đó chuyển cho kế toán tiền mặt hoặc kế toán tiền gửi của UBND xã để thanh toán tiền lương cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

4. Hàng tháng xã phải công khai Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm (nếu có), Bảng thanh toán tiền thưởng, Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ đến từng cán bộ, công chức (hình thức công khai do xã tự quy định: treo tại bảng tin của từng bộ phận trong xã…)

Ví dụ:

Ngày 27/10/2017, kế toán lập bảng lương tháng 10 cho cán bộ, công chức tại xã.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tại đây)

4. Các bước thực hiện

Để tính lương, bảo hiểm, trước tiên anh/chị cần phải khai báo danh sách Cán bộ. Lưu ý với những thông tin như Ngạch lương, Hệ số lương thì cần phải khai báo để hệ thống có thể tự động tính lương cán bộ, công chức.

1. Vào nghiệp vụ Lương, chọn Lập bảng lương\Lập bảng lương.

2. Chọn tháng lập bảng lương mới.

3.6_HD_nghiep_vu_tien_luong_Tinh_luong_BH1_anh4

3. Nhấn Đồng ý.

4. Khai báo thông tin bảng lương:

Hệ thống đã tự động lấy lên Tên bảng lương, Nguồn kinh phí và một số thông tin chi tiết về cán bộ đã được khai báo tại Danh mục\Cán bộ.

Nhập thông tin: Hệ số phụ cấp chức vụ, Phụ cấp vượt khung, Phụ cấp thâm niên, Phụ cấp khác (nếu có) cho cán bộ được hưởng; Nghỉ việc không được hưởng lương...

Hệ thống sẽ tự động tính ra lương thực lĩnh của từng cán bộ được nhận trong kỳ lương.

3.6_HD_nghiep_vu_tien_luong_Tinh_luong_BH1_anh2new

5. Nhấn Cất.

6. Xem/in bảng lương bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Lưu ý

Nếu muốn lập bảng lương mới dựa trên bảng lương đã có sẵn, anh/chị thực hiện như sau:

Vào nghiệp vụ Lương, chọn Lập bảng lương\Lập bảng lương.

Chọn tháng cần lập bảng lương mới.

Tích chọn Lập mới dựa trên bảng lương khác.

Chọn khoảng thời gian, Tên bảng lương.

3.6_HD_nghiep_vu_tien_luong_Tinh_luong_BH1_anh1new

Lúc này, toàn bộ thông tin về bảng lương mới sẽ dựa trên bảng lương đã có của khoảng thời gian vừa chọn.

Sau đó, anh/chị thực hiện khai báo thông tin bảng lương tương tự như khi lập bảng lương mới hoàn toàn.