Lập chứng từ ghi sổ

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Lập chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1. Kế toán dựa vào Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại hoặc chứng từ gốc tập hợp được để lập chứng từ ghi sổ

2. Kế toán chuyển Kế toán trưởng ký duyệt chứng từ ghi sổ

3. Căn cứ Chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ cái

4. Căn cứ chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lên Bảng cân đối phát sinh

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Nhấn chọn biểu tượng Tổng hợp\Chứng từ ghi sổ\Chứng từ ghi sổ.

2. Khai báo các Thông tin chung:

Nhập Số chứng từ ghi sổ, Ngày lập chứng từ ghi sổ, Diễn giải.

Nhấn Chọn.

Lap_CT_ghi_so_anh1new1

3. Chọn Khoảng thời gian tổng hợp chứng từ.

4. Tích chọn những chứng từ cùng loại cần lập chứng từ ghi sổ.

Lap_CT_ghi_so_anh3new

5. Nhấn Đồng ý.

Lap_CT_ghi_so_anh4new1

6. Nhấn Cất.

7. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.