Quyết toán ngân sách cuối năm

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Quyết toán ngân sách cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ quyết toán cuối năm:

Kết chuyển số dư thu, chi ngân sách

Chỉnh lý quyết toán cuối năm

Kết dư ngân sách và quyết toán số dư đầu năm