Kết chuyển số dư thu, chi ngân sách

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Quyết toán ngân sách cuối năm >

Kết chuyển số dư thu, chi ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Chuyển số dư các khoản thu ngân sách xã  năm nay thành số thu NS xã năm trước:

Nợ TK 7192/Có 7191: Chuyển số thu chưa qua kho bạc năm nay về năm trước.

Nợ TK 7142/Có 7141: Chuyển số thu đã qua kho bạc năm nay về năm trước.

Chuyển số dư các khoản chi ngân sách xã năm nay thành số chi NS xã năm trước:

Nợ TK 8191/Có 8192: Chuyển số chi chưa qua kho bạc năm nay về năm trước.

Nợ TK 8141/Có 8142: Chuyển số chi đã qua kho bạc năm nay về năm trước.

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán kiểm tra đảm bảo toàn bộ số thu, chi ngân sách xã đã ghi nhận vào sổ sách.

2. Kế toán xác định số dư các khoản thu, chi ngân sách xã tại thời điểm 31/12.

3. Kế toán hạch toán việc chuyển số dư các khoản thu, chi ngân sách xã từ năm nay về năm trước.

4. Kế toán kiểm tra lại số dư NS xã năm nay tính đến hết ngày 31/12 bằng 0.

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Kết chuyển cuối năm.

2. Khai báo các thông tin chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản:

Nhập Thông tin chung: Đối tượng, Địa chỉ.

Thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Hệ thống tự động hạch toán các chứng từ cần kết chuyển số dư thu, chi ngân sách.

ket_chuyen_ngan_sach_thu_chi

3. Kiểm tra lại số liệu trên chứng từ kết chuyển cuối năm rồi nhấn Cất.

4. Xem/in chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.