R9.1

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R9.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Bổ sung mẫu 01-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

2.Bổ sung mẫu 02-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

3.Bổ sung mẫu 05-ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

4.Bổ sung mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung mẫu 01- SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

Từ phiên bản R9.1, chương trình bổ sung mẫu chứng từ Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc theo Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017

Các bước thực hiện:

Tại màn hình Báo cáo\Báo cáo kho bạc, đơn vị chọn in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

Bamboo_R9.1_TS_Mau01

Chọn in theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN, nhấn Đồng ý để in.

R9.1.6.3

2. Bổ sung mẫu 02-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

Từ phiên bản R9.1, chương trình bổ sung mẫu báo cáo Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước - Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017.

 Các bước thực hiện:

Tại màn hình Báo cáo\Báo cáo kho bạc, đơn vị chọn in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

Bamboo_R9.1_TS_Mau02

Chọn in theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN , nhấn Đồng ý để in.

R9.1.6.2

3. Bổ sung mẫu 05-ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ - KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

Từ phiên bản R9.1, chương trình bổ sung mẫu báo cáo Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN - Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN - Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017.

Các bước thực hiện:

Tại màn hình Báo cáo\Báo cáo kho bạc, chọn in Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN - Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.

Bamboo_R9.1_TS_Mau05

Chọn in theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN, nhấn Đồng ý để in.

R9.1.6.1

4. Bổ sung mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ phiên bản R9.1, chương trình bổ sung mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC) để khách hàng có thể in được các mẫu biểu mới theo quy định trên phần mềm.

Các bước thực hiện: Để in mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC), đơn vị in tại  các giao diện sau:

a.Phiếu rút tiền kho bạc

b.Bảng kê chứng từ thực chi

c.Bảng kê thanh toán tựm ứng

d.Phiếu thu

e.Phiếu chi tiền gửi

f.Phiếu chuyển khoản kho bạc

Chọn In\C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Đơn vị điền Thông tin bổ sung:

Bamboo_R9.1_TS_C3-01

Nhấn Đồng ý để thực hiện in:

R11.2.9