R10

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R10

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1. Bổ sung Biểu số 01 - Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

2. Bổ sung Biểu số 02 - Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

3. Bổ sung Biểu số 03 - Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

4. Bổ sung Biểu số 06 - Phân bổ dự toán chi ngân sách theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

5. Bổ sung Biểu số 07 - Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

6. Bổ sung Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

7. Bổ sung Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

8. Bổ sung Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

9. Bổ sung Biểu số 11 - Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

10. Sửa lại tham số và cách hiển thị báo cáo 104 và 105 (TT số 343/2016/TT-BTC) phù hợp với nghiệp vụ thực tế của đơn vị.

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung Biểu số 01 - Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ phiên bản R10, chương trình bổ sung mẫu chứng từ Biểu số 01 - Cân đối tổng hợp dự toán NSX (TT344/2016/TT-BTC) theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Số liệu bên dự toán thu được lấy căn cứ vào Dự toán thu đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán thu theo NDKT + Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT.

Số liệu bên dự toán chi được lấy căn cứ vào Dự toán chi đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán chi theo NDKT + Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT.

Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, đơn vị chọn in Biểu số 01 - Cân đối tổng hợp dự toán NSX (TT344/2016/TT-BTC).

R10.1

2. Bổ sung Biểu số 02 - Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 02 - Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

o Cột Ước thực hiện năm... sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh Có TK 7142 - Nợ TK 7142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí thu trong kỳ tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

o Cột Dự toán năm... sẽ căn cứ vào số liệu được nhập trong Dự toán thu đầu năm theo NDKT thuộc Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

Để in báo cáo đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã,

o Chọn in Biểu số 02 - Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC).

oChọn tham số báo cáo. Trường hợp đơn vị chọn kỳ báo cáo Năm 2017 thì Mẫu dự toán sẽ hiển thị ra các Mẫu dự toán của năm 2018.

R10.17

oNhấn Đồng ý để thực hiện in báo cáo:

R10.3

3. Bổ sung biểu số 03 - Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 03 - Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

o Cột Dự toán năm...(cột 2) sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh Nợ TK 8142 - Có TK 8142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí chi trong kỳ tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

o Cột Dự toán năm...(cột 5) sẽ căn cứ vào số liệu được nhập trong Dự toán chi đầu năm theo NDKT thuộc Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, đơn vị chọn in Biểu số 03 - Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC).

Đơn vị chọn tham số báo cáo. Trường hợp đơn vị chọn kỳ báo cáo Năm 2017 thì Mẫu dự toán sẽ hiển thị ra các Mẫu dự toán của năm 2018.

T10.8

Đơn vị nhấn Đồng ý để in báo cáo:

R10.22

4.  Bổ sung Biểu số 06 - Phân bổ dự toán chi ngân sách theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 06 - Phân bổ dự toán chi ngân sách (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Số liệu căn cứ vào nhập liệu chi tiết trên Lập dự toán chi theo MLNS.

Để in báo cáo, đơn vị vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Lập dự toán chi theo MLNS. Đơn vị tiến hành nhập liệu, sau đó vào in, chọn Biểu số 06 - Phân bổ dự toán chi ngân sách (TT344/2016/TT-BTC).

R10.6

5.  Bổ sung Biểu số 07 - Biểu cân đối quyết toán ngân sách xã theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 07 - Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

o Cột Quyết toán bên thu sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Có TK 7142 - Nợ TK 7142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí thu tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán thu được chọn tại tham số báo cáo.

o Cột Quyết toán bên chi sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 - Có TK 8142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí chi tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán chi được chọn tại tham số báo cáo.

Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, chọn Biểu số 07 - Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC)

Đơn vị chọn tham số báo cáo:

R10.7

Nhấn Đồng ý để thực hiện in:
R10.8
6. Bổ sung Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

o Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán thu đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán thu theo NDKT + Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT tương ứng với Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

o Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Có TK 7142 - Nợ TK 7142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí thu tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, chọn Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC).

Đơn vị chọn tham số báo cáo:

R10.9

Đơn vị nhấn Đồng ý để in:
R10.10
7.  Bổ sung biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

o Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán chi đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán chi theo NDKT + Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT tương ứng với Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

o Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 - Có TK 8142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí chi tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, chọn Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC).

Đơn vị chọn tham số báo cáo:

R10.11

Đơn vị nhấn Đồng ý để in:
R10.23

8. Bổ sung biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS theo TT 344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Có TK 7142 chi tiết cho các Mục lục ngân sách.

Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, chọn Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (TT344/2016/TT-BTC).

R10.24

9. Bổ sung Biểu số 11 - Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS theo TT344/2016/TT-BTC về quản lý NSX.

Từ bản R10, chương trình bổ sung thêm mẫu Biểu số 11 - Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT344/2016/TT-BTC), đáp ứng thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Các bước thực hiện:

Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các chứng từ phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 chi tiết cho các Mục lục ngân sách.

Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, chọn Biểu số 11 - Quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (TT344/2016/TT-BTC).

R10.26

10. Sửa lại tham số và cách hiển thị báo cáo Biểu số 104 và 105(TT số 343/2016/TT-BTC) phù hợp với nghiệp vụ thực tế của đơn vị.

Từ bản R10, chương trình sẽ sửa lại tham số các mẫu Biểu số 104: Dự toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC)Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) phù hợp với nghiệp vụ thực tế tại đơn vị.

Các bước thực hiện:

Đối với Biểu số 104: Dự toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), tại tham số báo cáo, kỳ báo cáo sẽ chỉ hiển thị theo Năm, trường hợp chọn năm N thì Mẫu dự toán sẽ hiển thị theo Mẫu dự toán của năm N+1.

VD: Tại tham số chọn kỳ Năm 2017, thì Mẫu dự toán sẽ chọn Mẫu dự toán năm 2018.

R10.17

Đơn vị nhấn Đồng ý để thực hiện in:

R10.19

Đối với Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), tại tham số báo cáo, kỳ báo cáo cũng sẽ chỉ hiển thị theo Năm, trường hợp chọn năm N thì Mẫu dự toán sẽ hiển thị theo Mẫu dự toán của năm N+1.

VD: Tại tham số chọn kỳ Năm 2017, thì Mẫu dự toán sẽ chọn Mẫu dự toán năm 2018.

T10.8

Đơn vị nhấn Đồng ý để thực hiện in:

R10.20