R9

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R9

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới

1.Bổ sung mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

2.Bổ sung mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

3.Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

4.Bổ sung mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

5.Bổ sung mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

6.Bổ sung mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

7.Bổ sung mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

8.Bổ sung mẫu C2-11a/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp trên theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

9.Bổ sung mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oPhiếu rút tiền kho bạc

oChuyển khoản kho bạc

oPhiếu thu

oChuyển tiền nội bộ

oNhập mua bằng tiền gửi

oBảng kê chứng từ thực chi

oBảng kê thanh toán tạm ứng

Chọn in mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02a/NS (TT số 77/2017/TT-BTC)

Hiển thị màn hình Thông tin bổ sung, thực hiện nhập thông tin bổ sung.

R9.1.1

Nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R9.1.2

2. Bổ sung mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02b/NS (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oPhiếu rút tiền kho bạc

oChuyển khoản kho bạc

oPhiếu thu

oChuyển tiền nội bộ

oNhập mua bằng tiền gửi

oBảng kê chứng từ thực chi

oBảng kê thanh toán tạm ứng

Chọn in mẫu Giấy rút dự toán ngân sách C2-02b/NS (TT số 77/2017/TT-BTC)

Hiển thị màn hình Thông tin bổ sung, thực hiện nhập thông tin bổ sung.

R9.1.3

Nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R9.1.4

3. Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước  (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Dự toán ngân sách\Danh sách bảng kê thanh toán tạm ứng chọn in mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước  (TT số 77/2017/TT-BTC)

Hiển thị màn hình Thông tin bổ sung, thực hiện nhập thông tin bổ sung.

R9.1.5

Nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R9.1.6

4. Bổ sung mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Ủy nhiệm chi (C4-02a/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oRút tiền kho bạc

oChuyển tiền nội bộ

oChi tiền gửi

oChuyển khoản kho bạc

oNhập mua bằng tiền gửi

Chọn in mẫu Ủy nhiệm chi (C4-02a/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC)

R9.1.7

5. Bổ sung mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Ủy nhiệm chi (C4-02c/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oRút tiền kho bạc

oChuyển tiền nội bộ

oChi tiền gửi

oChuyển khoản kho bạc

oNhập mua bằng tiền gửi

Chọn in mẫu Ủy nhiệm chi (C4-02c/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC)

Hiển thị màn hình Thông tin bổ sung, thực hiện nhập thông tin bổ sung.

R9.1.8

Nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R9.1.9

6. Bổ sung mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Giấy nộp tiền vào tài khoản (C4-08/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oNộp tiền kho bạc

oPhiếu chi

Chọn in mẫu Giấy nộp tiền vào tài khoản (C4-08/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC)

R9.1.10

7. Bổ sung mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (C4-09/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oPhiếu thu

oChi tiền gửi

oRút tiền kho bạc

Chọn in mẫu Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (C4-09/KB) (TT số 77/2017/TT-BTC)

R9.1.11

8. Bổ sung mẫu C2-11a/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp trên theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sáchcấp trên (C2-11a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oPhiếu nộp tiền kho bạc

oChứng từ nghiệp vụ khác

Chọn in mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sáchcấp trên (C2-11a/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC)

Hiển thị màn hình Thông tin bổ sung, thực hiện nhập thông tin bổ sung.

R9.1.12

Nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R9.1.13

9. Bổ sung mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Từ bản R9 chương trình sẽ bổ sung thêm mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11b/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Thay thế thông tư 08/2013/TT-BTC).

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oPhiếu nộp tiền kho bạc

oChứng từ nghiệp vụ khác

Chọn in mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11b/NS) (TT số 77/2017/TT-BTC)

Hiển thị màn hình Thông tin bổ sung, thực hiện nhập thông tin bổ sung.

R9.1.14

Nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R9.1.15

Lưu ý: Tham số báo cáo khi in tại Chứng từ nghiệp vụ khác sẽ không có tab Theo chi tiết.