R8

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R8

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới

1.Bổ sung Biểu số 103/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai ngân sách xã.

2.Bổ sung Biểu 104/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

3.Bổ sung Biểu 105/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

4.Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Thông tư 349/2016/TT-BTC) đáp ứng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

5.Bổ sung Biểu số 108/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai ngân sách xã.

6.Bổ sung Biểu 109/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

7.Bổ sung Biểu 110/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

8.Bổ sung Biểu 116/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

9.Bổ sung Biểu 117/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

10.Bổ sung Biểu 118/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

11.Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình để khách hàng sử dụng.

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung Biểu số 103/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai ngân sách xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), tại tham số báo cáo, đơn vị chọn Kỳ báo cáo và Mẫu dự toán để thực hiện in.

R8.4-103

2. Bổ sung Biểu số 104/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 104: Dự toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 103: Dự toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo để thực hiện in.

R8.5-104

3. Bổ sung Biểu số 105/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo để thực hiện in.

R8.6-105

4. Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Thông tư 349/2016/TT-BTC) đáp ứng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

Thông tư 349/2016/TT-BTC quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020, có hiệu lực từ 14/02/2017. Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Thông tư 349/2016/TT-BTC) đáp ứng theo Thông tư 349/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in mẫu, đơn vị có thể vào các giao diện sau:

oRút tiền kho bạc

oChuyển khooản kho bạc

oBảng kê thanh toán tạm ứng

Đơn vị điền thông tin tại tham số báo cáo, nhấn Đồng ý để thực hiện in.

R8.1

5. Bổ sung Biểu số 108/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai ngân sách xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo  để thực hiện in.

R8.7-108

6. Bổ sung Biểu 109/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 109: Dự toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 109: Dự toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo để thực hiện in.

R8.8-109

7. Bổ sung Biểu 110/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo để thực hiện in.

R8.9-110

8. Bổ sung Biểu 116/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 116: Cân đối quyết tooán ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo để thực hiện in.

R8.11-116

9. Bổ sung Biểu 117/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 117: Quyết toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 117: Quyết toán thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo để thực hiện in.

R8.12-117

10. Bổ sung Biểu 118/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

Từ bản R8 chương trình sẽ bổ sung thêm Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) ban hành theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện: Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC), đơn vị chọn tham số báo cáo để thực hiện in.

R8.2

11. Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình để khách hàng sử dụng.

Từ bản R8, chương trình sẽ tích hợp bộ cài Unikey 4.2 RC4, hỗ trợ cho đơn vị sử dụng bộ gõ mới nhất.

11.1/ Đối với máy tính lần đầu tiên cài phần mềm MISA Bamboo.NET 2017

Tại bước cài đặt thứ 2:

Nếu đơn vị lựa chọn cài đặt chế độ Đầy đủ thì mặc định sẽ cài bản Unikey 4.2 RC4

Nếu đơn vị có thể lựa chọn cài đặt chế độ Tùy chọn thì có thể lựa chọn có cài đặt Unikey hay không.

R8.16

Đơn vị nhấn vào Tiếp tục để lựa chọn.

R8.17

oTrường hợp đơn vị chọn có cài đặt Unikey, chương trình sẽ cài đặt đồng thời phần mềm MISA Bamboo.NET 2017Unikey 4.2 RC4.

oTrường hợp đơn vị chọn không cài đặt Unikey, chương trình sẽ chỉ cài đặt phần mềm MISA Bamboo.NET 2017.

1.2/ Trường hợp máy tính đang cài MISA Bamboo.NET 2017 R7 trở về trước, cần cập nhật lên R8

Cách 1: Đơn vị download bộ cài MISA Bamboo.NET 2017 R8 và thực hiện cài tiếp thì chương trình vẫn sẽ cài đặt Unikey 4.2 RC4.

Cách 2: Trường hợp đơn vị vào Trợ giúp\Tự động cập nhật để cập nhật lên bản R8 thì chương trình sẽ không cài đặt được Unikey 4.2 RC4.

Lưu ý: Đối với WINDOWS XP thì không hỗ trợ dùng bản Unikey 4.2 RC4, do vậy nếu đơn vị cài đặt phần mềm MISA Bamboo.NET 2017 R8 thì máy cũng sẽ không cài đặt Unikey 4.2 RC4.

1.3/ Bật Unikey 4.2 RC4 để sử dụng

Để bật Unikey 4.2 RC4 đơn vị vào Start\All Programs\MISA Bamboo.NET 2017\MISA Bamboo.NET 2017 Tool\Unikey42RC4

R8.18