R7

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới

1.Bổ sung mẫu dự toán thu theo NDKT theo hướng dẫn mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

2.Bổ sung mẫu dự toán chi theo NDKT theo hướng dẫn mới tại TT344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

3.Bổ sung thêm báo cáo công khai biểu 115/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai tài chính.

4.Bổ sung thêm báo cáo công khai số 113/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai ngân sách xã.

5.Bổ sung thêm báo cáo công khai số 114/CK TC - NSNN theo thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai tài chính.

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung mẫu dự toán thu theo NDKT theo hướng dẫn mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Bộ tài chính ban hành Thông tư 344/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý ngân sách thay thế cho Thông tư 60/2003/TT-BTC.

Theo đó, Thông tư 344 bổ sung thêm 3 nội dung thu 100% xã hưởng bao gồm: Thu từ phạt hành chính, thu từ tài sản thuộc quyền sở hữu của Nhà nước nhưng do xã quản lý, thu từ chuyển nguồn năm trước sang. Đồng thời nội dung thu theo tỷ lệ phân chia cũng thay đổi một nội dung thu.

Từ bản R7, chương trình sẽ cho phép lập mẫu Dự toán thu theo NDKT (TT 344/2016/TT-BTC) để phù hợp với quy định mới.

Cách thực hiện:

oĐơn vị vào Mẫu dự toán\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT. Tại chức năng Thêm, chọn tạo theo mẫu Dự toán thu theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán) hoặc mẫu Dự  toán thu theo NDKT (Thông tư 344/2016/TT-BTC).

R7.1

oTrường hợp đơn vị chọn Dự toán thu theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán) thì các chỉ tiêu và công thức như theo mẫu cũ.

R7.3

oTrường hợp đơn vị chọn Dự  toán thu theo NDKT (Thông tư 344/2016/TT-BTC) thì các chỉ tiêu và công thức sẽ theo mẫu Thông tư 344/TT-BTC.

R7.2

o Đối với mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng ở bản R6 trở về trước, khi chuyển đổi lên phiên bản R7 chương trình sẽ mang lên, giữ nguyên các chỉ tiêu và công thức đã thiết lập trước đó. Tuy nhiên, đơn vị có thể thêm chỉ tiêu hoặc sửa tên chỉ tiêu, công thức chỉ tiêu để phù hợp với Thông tư 344/2016/TT-BTC.

2. Bổ sung mẫu dự toán chi theo NDKT theo hướng dẫn mới tại TT344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã.

Theo Thông tư 344/2016/TT-BTC, có thay đổi các chỉ tiêu và công thức trên mẫu dự toán chi. Do đó, từ bản R7, chương trình sẽ hỗ trợ đơn vị tạo mẫu Dự toán chi theo NDKT (TT344/2016/TT-BTC).

Cách thực hiện:

oĐơn vị vào Mẫu dự toán\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT. Tại chức năng Thêm, chọn tạo mẫu dự toán theo Dự toán chi theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán) hoặc mẫu Dự  toán chi theo NDKT (Thông tư 344/2016/TT-BTC).

R7.4

oTrường hợp đơn vị chọn Dự toán chi theo NDKT (Mẫu chế độ kế toán) thì các chỉ tiêu và công thức như theo mẫu cũ.

R7.5

oTrường hợp đơn vị chọn Dự  toán chi theo NDKT (Thông tư 344/2016/TT-BTC) thì các chỉ tiêu và công thức sẽ theo mẫu Thông tư 344/TT-BTC.

R7.6

o  Đối với mẫu dự toán đơn vị đang sử dụng ở bản R6 trở về trước, khi chuyển đổi lên phiên bản R7 chương trình sẽ mang lên, giữ nguyên các chỉ tiêu và công thức đã thiết lập trước đó. Tuy nhiên, đơn vị có thể thêm chỉ tiêu hoặc sửa tên chỉ tiêu, công thức chỉ tiêu để phù hợp với Thông tư 344/2016/TT-BTC.

3. Bổ sung thêm báo cáo công khai biểu 115/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai tài chính.

Theo Thông tư 343/2016/TT-BTC, có bổ sung thêm mẫu báo cáo công khai ngân sách mới. Do đó, từ bản R7, chương trình sẽ bổ sung thêm báo cáo Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) đáp ứng về mặt báo cáo theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện:

oĐể in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC).

R7.8

oTrường hợp đơn vị chọn in theo quý, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện chi ngân sách xã Quý... Năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in theo năm, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện chi ngân sách xã Năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in 06 tháng đầu năm, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in khoảng thời gian khác quý, năm, 06 tháng thì tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện chi ngân sách xã năm...

oCác chỉ tiêu trên báo cáo sẽ được thiết lập cố định theo mẫu của Thông tư 343/2016/TT-BTC đã quy định và lấy số liệu căn cứ vào các chỉ tiêu cấp II trên Mẫu dự toán chi (TT343/2016/TT-BTC):

Trường hợp đơn vị sửa lại tên các chỉ tiêu trên Mẫu dự toán chi mà chỉ tiêu đó có trên Biểu số 115 thì chương trình sẽ không cập nhật theo.

Trường hợp đơn vị thêm chỉ tiêu mới cùng cấp với chỉ tiêu có trên Biểu số 115 trên Mẫu dự toán thì chương trình sẽ không lấy chỉ tiêu đó vào Biểu số 115.

Trường hợp đơn vị thêm chỉ tiêu con thuộc chỉ tiêu có trên Biểu số 115 trên Mẫu dự toán chi và có tích vào Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp thì Biểu số 115 vẫn lấy số liệu cộng lên chỉ tiêu cha.

4. Bổ sung thêm báo cáo công khai biểu 113/CK TC -  NSNN theo Thông tư 343/2016/TT-BTC về công khai tài chính.

Theo Thông tư 343/2016/TT-BTC, có bổ sung thêm mẫu báo cáo công khai ngân sách mới. Do đó, từ bản R7, chương trình sẽ bổ sung thêm báo cáo Cân đối ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) đáp ứng về mặt báo cáo theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện:

oĐể in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC).

R7.10

oTrường hợp đơn vị chọn in theo quý, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Cân đối ngân sách xã Quý... Năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in theo năm, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Cân đối ngân sách xã Năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in 06 tháng đầu năm, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Cân đối ngân sách xã 06 tháng đầu năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in khoảng thời gian khác quý, năm, 06 tháng thì tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Cân đối ngân sách xã năm...

oCác chỉ tiêu trên báo cáo sẽ được thiết lập cố định theo mẫu của Thông tư 343/2016/TT-BTC đã quy định và lấy số liệu căn cứ vào công thức đã thiết lập trên Mẫu dự toán thu (TT343/2016/TT-BTC):

Trường hợp đơn vị sửa lại tên các chỉ tiêu trên Mẫu dự toán thu mà chỉ tiêu đó có trên Biểu số 113 thì chương trình sẽ không cập nhật theo.

Trường hợp đơn vị thêm chỉ tiêu mới cùng cấp với chỉ tiêu có trên Biểu số 113 trên Mẫu dự toán thì chương trình sẽ không lấy chỉ tiêu đó vào Biểu số 113.

Trường hợp đơn vị thêm chỉ tiêu con thuộc chỉ tiêu có trên Biểu số 113 trên Mẫu dự toán thu và có tích vào Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp thì Biểu số 113 vẫn lấy số liệu cộng lên chỉ tiêu cha.

5. Bổ sung thêm báo cáo công khai số 114/CK TC - NSNN theo thông tư 343/2016/TT-BTC về Công khai tài chính.

Theo Thông tư 343/2016/TT-BTC, từ bản R7, chương trình sẽ bổ sung thêm báo cáo Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC) đáp ứng về mặt báo cáo theo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

Cách thực hiện:

oĐể in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo công khai\Biểu số 114: Ước thực hiện thu ngân sách xã (TT343/2016/TT-BTC).

R7.9

oTrường hợp đơn vị chọn in theo quý, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện thu ngân sách xã Quý... Năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in theo năm, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện thu ngân sách xã Năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in 06 tháng đầu năm, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện thu ngân sách xã 06 tháng đầu năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in 06 tháng đầu năm, tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện thu ngân sách xã 06 tháng đầu năm...

oTrường hợp đơn vị chọn in khoảng thời gian khác quý, năm, 06 tháng thì tiêu đề báo cáo sẽ hiển thị Ước thực hiện thu ngân sách xã năm...

oCác chỉ tiêu và số liệu trên báo cáo sẽ căn cứ vào các chỉ tiêu và công thức trên Mẫu dự toán thu (TT343/2016/TT-BTC).