R4

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1. Bổ sung mẫu Phụ lục 14 - Bảng kê chứng từ chi theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

2. Bổ sung mẫu phụ lục 15 - Bảng kê chi ngân sách theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

3. Bổ sung mẫu Phụ lục 16 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

4. Khi in báo cáo B02b-X, kế toán muốn số liệu phần A - Chi ngân sách xã đã qua kho bạc lấy lên số liệu tạm ứng theo yêu cầu kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

1. Bổ sung mẫu Phụ lục 14 - Bảng kê chứng từ chi theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

Để đáp ứng Thông tư 344/2016/TT-BTC, từ bản R4 phần mềm bổ sung mẫu Phụ lục 14 - Bảng kê chứng từ chi (TT344/2016/TT-BTC) để hỗ trợ các đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc được thuận tiện.

Để in mẫu phụ lục 14, người dùng có thể in tại các giao diện:

Dự toán ngân sách/Phiếu rút tiền kho bạc

Dự toán ngân sách/Chuyển khoản kho bạc

Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Bảng kê thanh toán tạm ứng

R4.10

2. Bổ sung mẫu phụ lục 15 - Bảng kê chi ngân sách theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

Từ bản R4 phần mềm bổ sung mẫu Phụ lục 15 - Bảng kê chi ngân sách (TT344/2016/TT-BTC) để hỗ trợ các đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC, đồng thời vẫn giữ Bảng kê chi ngân sách (theo thông tư cũ) để các đơn vị chưa áp dụng thông tư 344 vẫn có thể in được.

Các giao diện bổ sung mẫu Phụ lục 15 - Bảng kê chi ngân sách (TT344/2016/TT-BTC)

Dự toán ngân sách/Phiếu rút tiền kho bạc

Dự toán ngân sách/Chuyển khoản kho bạc

Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Bảng kê thanh toán tạm ứng

Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Bảng kê thanh toán thực chi.

R4.5

3. Bổ sung mẫu Phụ lục 16 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo quy định tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

Từ bản R4, phần mềm bổ sung mẫu Phụ lục 16 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (TT344/2016/TT-BTC) để hỗ trợ các đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC, đồng thời vẫn giữ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (theo thông tư cũ) để các đơn vị chưa áp dụng thông tư 344 vẫn có thể in được.

Giao diện bổ sung mẫu Phụ lục 16 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (TT344/2016/TT-BTC):

Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Bảng kê thanh toán tạm ứng (TT344/2016/TT-BTC).

R4.12

 

 

4. Khi in báo cáo B02b-X, kế toán muốn số liệu phần A - Chi ngân sách xã đã qua kho bạc lấy lên số liệu tạm ứng theo yêu cầu kho bạc.

Đơn vị thuộc Phòng tài chính Cái Nước - Cà Mau, theo yêu cầu của kho bạc cần lấy số liệu báo cáo B02b-X- Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo NDKT theo số rút (hạch toán Có TK 1121) (không quan tâm rút từ tạm ứng hay thực chi).

Cách lấy số liệu:

Số liệu lấy theo phát sinh có TK 1121.

Mẫu dự toán chi, cần sửa tất cả các chỉ tiêu lấy tài khoản 1121:

R4.6

Phần B - Chi ngân sách xã chưa qua kho bạc sẽ không lấy số liệu vào phần này, toàn bộ số tạm ứng sẽ bổ sung số liệu trên phần A theo công thức đã thiết lập trên Mẫu dự toán.

Để in báo cáo, người dùng có thể vào Báo cáo/Báo cáo tài chính/B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách theo NDKT (Thể hiện số tạm ứng, thực chi lên phần A)

R4.8