R3

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Khi thực hiện kết chuyển số liệu thanh toán tạm ứng có Mã thống kê, kế toán muốn lấy được Mã thống kê vào bút toán sinh đồng thời tương ứng để tách số liệu theo hoạt động đã thống kê trên báo cáo B07-X.

2.Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Đặc thù An Giang), kế toán muốn lấy được số dư tạm ứng năm trước chuyển sang để thể hiện đầy đủ số dư tạm ứng trong kỳ.

3.Kế toán muốn in bổ sung được Giấy rút dự toán kho bạc (Đặc thù Tân Trụ) trên giao diện Chuyển khoản kho bạc và Phiếu rút tiền kho bạc để đáp ứng nghiệp vụ chuyển trả lương qua tài khoản.

4.Kế toán muốn in được mẫu Giấy rút dự toán ngân sách từ cấp trên C2-11 (QĐ số 759) để thực hiện rút tiền từ kho bạc theo đúng mẫu.

5.Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ số 759), kế toán muốn lấy được số dư tạm ứng năm trước chuyển sang để thể hiện đầy đủ số dư tạm ứng trong kỳ.

Chi tiết thay đổi:

1. Khi thực hiện kết chuyển số liệu thanh toán tạm ứng có Mã thống kê, kế toán muốn lấy được Mã thống kê vào bút toán sinh đồng thời tương ứng để tách số liệu theo hoạt động đã thống kê trên báo cáo B07-X.

Trước bản R3, khi có phát sinh khoản rút dự toán tạm ứng có điền Mã thống kê, đơn vị thực hiện Kết chuyển số liệu thanh toán tạm ứng, sinh chứng từ Ghi đồng thời, chương trình không mang được số liệu cột Mã thống kê trên chứng từ Ghi đồng thời. Dẫn đến không theo dõi được mẫu B07- X chi tiết cho từng hoạt động được.

Từ bản R3, phần mềm bổ sung thêm chức năng tự động lấy thông tin Mã thống kê từ Giấy rút dự toán tạm ứng lên chứng từ Ghi đồng thời. Hỗ trợ đơn vị theo dõi báo cáo B07-X theo mã thống kê.

2. Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Đặc thù An Giang), kế toán muốn lấy được số dư tạm ứng năm trước chuyển sang để thể hiện đầy đủ số dư tạm ứng trong kỳ.

Trước bản R3, trên mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (mẫu đặc thù của PTC Châu Thành - An Giang) đang không lấy lên được Số dư tạm ứng mà đơn vị đã nhập tại Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Số dư tạm ứng đầu năm. Do vậy khi thanh toán tạm ứng thì số dư cuối kỳ đang âm, đơn vị phải cộng bằng tay để lên số liệu đúng.

Từ bản R3, phần mềm đáp ứng lấy Số dư tạm ứng lên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (mẫu đặc thù của PTC Châu Thành - An Giang).

Để cập nhật mẫu mới, thực hiện:

- Vào Hệ thống/Cập nhật báo cáo

- Tại cửa sổ cập nhật báo cáo, Nhập mã báo cáo là 35

3.R3

3. Kế toán muốn in bổ sung được Giấy rút dự toán kho bạc (Đặc thù Tân Trụ) trên giao diện Chuyển khoản kho bạc và Phiếu rút tiền kho bặc để đáp ứng nghiệp vụ chuyển trả lương qua tài khoản

Trước bản R3, phần mềm đang đáp ứng in mẫu Giấy rút dự toán kho bạc (Đặc thù Tân Trụ) trên Bảng kê thanh toán tạm ứng Bảng kê thanh toán thực chi.

Từ bản R3, phần mềm đáp ứng thêm việc in mẫu Giấy rút dự toán kho bạc (Đặc thù Tân Trụ) trên chứng từ Chuyển khoản kho bạcPhiếu rút tiền kho bạc.

Để thực hiện cập nhật mẫu báo cáo, thực hiện:

- Vào Hệ thống/Cập nhật báo cáo.

- Tại cửa sổ cập nhật, chọn Nhập mã báo cáo, đánh giá trị là 04 -> Tích vào Cập nhật

4.Kế toán muốn in được mẫu Giấy rút dự toán ngân sách từ cấp trên C2-11 (QĐ số 759) để thực hiện rút tiền từ kho bạc theo đúng mẫu.

Từ bản R3, phần mềm đáp ứng in mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11(QĐ 759)) trên chứng từ Phiếu nộp tiền kho bạc Chứng từ nghiệp vụ khác. Đáp ứng được thay đổi theo hướng dẫn của Bộ tài chính, ban hành theo TT119/2013/TT-BTC.

3.R3.2

3.R3.1

5.Khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ số 759), kế toán muốn lấy được số dư tạm ứng năm trước chuyển sang để thể hiện đầy đủ số dư tạm ứng trong kỳ.

Trước bản R3, trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ 759/QĐ-TTC), phần mềm chưa hỗ trợ lấy Số dư tạm ứng, dẫn đến khi thanh toán bị âm tiền.

Từ bản R3, phần mềm đã đáp ứng lấy Số dư tạm ứng đã nhập trên Nghiệp vụ/Dự toán ngân sách/Số dư tạm ứng đầu năm, nhập số dư trên 0051 có phân biệt nguồn. Hỗ trợ các đơn vị lấy số liệu lên Giấy để nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ 759/QĐ-TTC)Giấy để nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Mẫu tùy chỉnh) được chính xác.

3.R3.3