R2.1

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R2.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

oĐể bảo vệ dữ liệu cho khách hàng khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu kế toán từ MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2012 lên MISA Bamboo.NET 2017, từ phiên bản R2.1 chương trình cho phép tự động sao lưu dữ liệu trên MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2012 khi chuyển đổi lên MISA Bamboo.NET 2017

oDữ liệu được sao lưu vào đúng thư mục đang chứa dữ liệu trên MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2012. Vì vậy, trong trường hợp chuyển đổi lên MISA Bamboo.NET 2017 bị mất dữ liệu trên MISA Bamboo.NET 2015 hoặc MISA Bamboo.NET 2012 thì anh/chị thực hiện lấy dữ liệu sao lưu để phục hồi lại.