MISA Bamboo.NET 2017 R2 (22/02/2017)

---------------------------------------------------------------------------

* Tính năng mới

MISA Bamboo.NET 2017 R2 cập nhật hệ thống Mục lục Ngân sách theo Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo chứng từ, tạo mẫu dự toán thu,chi theo nội dung kinh tế theo hệ thống Mục lục Ngân sách mới.

Chi tiết thay đổi:

Trường hợp 1: Nâng cấp lên MISA Bamboo.NET 2017 R2

1. Các chứng từ phát sinh từ ngày 01/01/2017 đã hạch toán theo Mục lục Ngân sách, Chương trình mục tiêu cũ khi nâng cấp lên MISA Bamboo.NET 2017 R2 thì phần mềm vẫn giữ nguyên theo Mục lục ngân sách và Chương trình mục tiêu cũ, người dùng phải thực hiện rà soát lại thay đổi để sửa lại cho phù hợp.

2. Đối với dữ liệu có phát sinh liên quan đến các Mục lục ngân sách, Chương trình mục tiêu bị hủy bỏ thì khi chuyển lên phiên bản MISA Bamboo.NET 2017 R2, chương trình vẫn giữ nguyên các mã này và người dùng phải tự sửa bằng tay để cập nhật lại Mục lục ngân sách và Chương trình mục tiêu mới.

3. Khi nâng cấp lên phiên bản MISA Bamboo.NET 2017 R2 trở đi, chương trình tự động thêm và sửa tên Mục lục ngân sách, Chương trình mục tiêu theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Bổ sung thêm 3 Chương: 159, 551, 559.

Bổ sung 1 mục thu; 163 tiểu mục thu và 2 tiểu mục vay

Bổ sung thêm 21 mã Chương trình mục tiêu quốc gia và 38 tiểu CTMT.

Sửa tên 7 Chương: 152, 158, 176, 552, 558, 564, 758.

Sửa tên 2 mã Chương trình mục tiêu Quốc gia: 0010, 0390.

Sửa tên 6 Tiểu mục thu: 1251, 2350, 2802, 3600, 3950, 4253.

Đổi tên 3 Tiểu mục thu: 2100, 2200, 2500.

Hủy bỏ 15 tiểu mục thu (trong đó, hủy bỏ 2 tiểu mục để tách thành các nội dung chi tiết hơn bằng 28 tiểu mục bổ sung mới)

4. Khi tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, phiên bản R2 hủy bỏ tiểu mục 2501 của chỉ tiêu 320.

Trường hợp 2: Sử dụng MISA Bamboo.NET 2017 R2 để bắt đầu hạch toán các nghiệp vụ

Đơn vị sử dụng MISA Bamboo.NET 2017 R2 để bắt đầu hạch toán các nghiệp vụ (tạo mới dữ liệu trên MISA Bamboo.NET 2017 R2), phần mềm tự động cập nhật theo Thông tư 300/2016/TT-BTC.

Lưu ý:

Các Mục lục ngân sách, Chương trình mục tiêu được thêm mới theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC mặc định không tích chọn Được sử dụng cho đơn vị. Nếu muốn sử dụng thì thực hiện như sau:

Vào Danh mục\Mục lục Ngân sách\Chương hoặc Danh mục\Chương trình mục tiêu, Dự án.

Kích đúp chuột vào chương hoặc chương trình mục tiêu, dự án được sử dụng.

Tích chọn Được sử dụng cho đơn vị.

Nhấn Cất.

chuong_moi