R5

Navigation:  9.Lịch sử phát triển >

R5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Cập nhật mức đóng BHXH mới của người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP để tính các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội được đúng đắn và chính xác.

2.Kế toán muốn in được mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC) theo yêu cầu kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

1. Cập nhật mức đóng BHXH mới của người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP để tính các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội được đúng đắn và chính xác.

Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06/2017, quy định mức đóng BHXH băt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thù tỷ lệ trích nộp BHXH vào Quỹ bảo hiểm sẽ thay đổi.

Theo đó, mức đóng BHXH mới sẽ là 25,5%, trong đó Người lao động sẽ đóng 8%, người sử dụng lao động sẽ là 17,5%.

Từ bản R5, chương trình sẽ cập nhật lại mức đóng BHXH do cơ quan đóng từ 18% xuống 17,5% theo Nghị định mới khi Tạo dữ liệu kế toán mới Dữ liệu mẫu, để khi tính lương trên phần mềm sẽ áp dụng theo mức đóng này.

R5.1

Đối với dữ liệu hiện tại Đơn vị đang sử dụng, khi chuyển đổi bên bản R5 sẽ không cập nhật mức mới (vẫn giữ mức cũ là 18%), để trường hợp đơn vị chưa lập Bảng lương và Hạch toán chi phí lương từ tháng 5 trở lại sẽ không bị ảnh hưởng.

Trường hợp, Đơn vị đang có dữ liệu từ bản trước, muốn cập nhật mức đóng BHXH cơ quan đóng theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP để tính lương từ tháng 6 trở đi thì có thể vào Hệ thống/Tùy chọn/Tiền lương để sửa lại mức đóng BHXH cơ quan đóng là 17,5%

2. Kế toán muốn in được mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT 28/2012/TT-BTC) theo yêu cầu kho bạc.

Từ bản R5, chương trình bổ sung lại mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC) cho các đơn vị xã, phường, thị trấn lập hồ sơ tạm ứng vốn, thanh toán toán tạm ứng vốn để thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng, đáp ứng cho việc thanh toán với các Kho bạc vẫn đang sử dụng mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC) thay vì mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT86/2016/TT-BTC) như hiện tại.

Để in mẫu, đơn vị vào:

oDự toán ngân sách\Rút tiền kho bạc.

oDự toán ngân sách\Chuyển khoản kho bạc.

oDự toán ngân sách\Bảng kê thanh toán tạm ứng.

R5.2