Thu hoạt động sự nghiệp

Navigation:  4.Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Thu hoạt động sự nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Căn cứ vào chứng từ thu (Biên lai, vé..) và phiếu thu đã lập, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 711 – Thu sự nghiệp

2. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi phát sinh các khoản thu sự nghiệp (thường là hoạt động của trạm y tế), người có trách nhiệm thu tiền sẽ viết biên lai giao cho người nộp và thu tiền về nộp lại cho Kế toán xã.

2. Kế toán nhận tiền, lập phiếu thu cho người nộp ký nhận và chuyển lại cho thủ quỹ.

3. Thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt, ký vào phiếu thu và hạch toán thu tiền trên sổ quỹ.

4. Kế toán dựa vào phiếu thu tiền đã được ký duyệt đầy đủ để ghi nhận số tiền mặt thu được vào sổ kế toán tiền mặt.

Ví dụ:

Ngày 01/08/2017, kế toán xã thu tiền tiêm, khám chữa bệnh của Trạm Y tế xã, số tiền 1.000.000 đồng.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu...

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền.

Nhập thông tin Đối tượng: Người nộp, Địa chỉ, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có, Số tiền, chọn Hoạt động tài chính.

thu_hoat_ng_s_nghip

3. Nhấn Cất.

4. Chọn chức năng Báo cáo để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S01a-X: Nhật ký-sổ cái; S01b-X: Sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản liên quan; S02a-X: Sổ quỹ tiền mặt; S02b-X: Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt;....